Ung Pirats logga

Ung Pirats interna policydokument

(Reviderat november 2020)

Inledning

Detta är en sammanställning av Ung Pirats interna policydokument. Policys gäller enbart för förbundet och inte för lokalavdelningar och distrikt. Varje förening inom Ung Pirat uppmanas dock att följa centralt antagma riktlinjer, eller skriva sina egna med dessa dokument som bas. Under arrangemang som organiseras av förbundet centralt omfattas alla som deltar på arrangemanget av detta dokument.

Om våra medlemmar, lokalavdelning och andra personer/organisationer vill använda dessa idéer så är det fritt att göra så under Creative Commons Attribution 3.0.

Ung Pirats policy om användandet av licenser i samband med material producerat av förbundsstyrelsen

Genomförande

 • Material producerat av förbundsstyrelsen ska om möjlighet finns licenceras med Creative Commons Attribution 3.0. Licensen gäller även på Ung Pirats hemsida; https://www.ungpirat.se/
 • Erkännandet ska ges till ungdomsförbundet Ung Pirat och/eller dem som Ung Pirat i sin tur vill ge erkännande till.

Om Creative Commons Attribution 3.0

Du får:

 • Dela — kopiera, distribuera och sända verket.
 • Remixa — skapa bearbetningar.

På följande villkor:

 • Erkännande. Du måste ange upphovsmannen och/eller licensgivaren på det satt de anger (men inte på ett satt som antyder att de godkänt eller rekommenderar din anvanding av verket).
 • Vid all återanvandning och distribution måste du informera om licensvillkoren som gäller för verket. Det bästa sattet att göra detta är genom en länk till den har webbsidan: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.sv
 • Undantag fran villkoren ovan kan meddelas av upphovsrättsinnehavaren.
 • Ingenting i denna licens begränsar upphovsmannens ideella rätt.

Huvuddragen: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.sv.

För den fulla licensieringstexten: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode

Ung Pirat jämlikhetspolicy

Vi välkomnar alla människor till vårt förbund. Ung Pirat bygger på ett brett samhällsengagemang där alla ges möjlighet att delta och påverka. Vi samlas kring våra politiska kärnfrågor och strävar efter att engagera människor från samtliga samhällsgrupper, oavsett deras förutsättningar. Denna jämlikhetspolicy är ett led i vår strävan att göra förbundet tillgängligt för alla.

Jämlikhet är en grundpelare mot vilken en föreningsdemokrati lutar sig. För att kunna driva våra frågor i enlighet med demokratiska principer måste dessa drivas på ett jämlikt och brett sätt. Detta kräver att förbundet tar olika förutsättningar och individuella livsval i åtanke. Jämlikhet kan definieras på olika sätt, men får för oss främst två definitioner.

Med jämlikhet menas för det första att vi strävar efter en bred representation av samhällets olika grupper i vårt arbete. Detta är naturligt för oss eftersom att förbundet arbetar för hela samhällets intressen snarare än en enskild grupps bästa. Med en mångfald av aktiva från alla hörn av samhället blir vi starkare som organisation och får en bättre bredd i synen på våra frågor. Bred representation hjälper också till att bygga upp ett varaktigt intresse i alla samhällsgrupper för våra frågor och vårt demokratiska arbete.

För det andra innebär jämlikhet att alla ska ges möjlighet att delta i förbundets aktiviteter. Det är viktigt att ingen diskrimineras på grund av begränsande förutsättningar. Exempel på sådana kan vara funktionsnedsättning eller ekonomiska hinder. Inte heller allergier eller särskilda matpreferenser grundade på etiska eller religiösa övertygelser ska hindra en medlem från att delta.

Genom att se till att möteslokaler klarar deltagarnas behov garanterar vi att alla medlemmar kan delta i förbundet på lika villkor oavsett eventuell funktionsnedsättning. Vi betalar också resa, kost, logi och andra rimliga omkostnader för stödpersoner såsom personliga assistenter när det är nödvändigt, exempelvis vid förbundskongressen.

På samma sätt är det viktigt att inte en dålig ekonomi förhindrar deltagande. Exempelvis ska man inte bli utestängd från den interna demokratin eller förbundets arbete för att man är student eller befinner sig i ekonomiska svårigheter. Därför strävar förbundet efter att erbjuda resa, mat och boende vid möten och arrangemang.

Då vi strävar efter nolltolerans mot trakasserier accepteras ingen diskriminering i Ung Pirat, oavsett om den är baserade på personlig grund eller grupptillhörighet. Det är även viktigt att alla bemöts med respekt och tilltalas på de sätt och med de pronomen de önskar.
Vid ett sådant tillfälle så ska det anmälas till förbundsstyrelsen och därefter utredas av jämlikhetsansvarige i samråd med förbundsstyrelsen för att avgöra hur man ska fortsätta.

Eftersom förbundet eftersträvar en bred representation av alla olika grupper vill vi också göra förbundet så tillgängligt som möjligt för medlemmar ur dessa grupper. För att skapa en välkomnande miljö är det viktigt att ingen blir trakasserad för sin grupptillhörighet. Därför arbetar vi mot diskriminering med avseende på livsstilsval, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, socioekonomisk bakgrund, utseende, ålder eller biologiska, sociala eller kulturella kön eller könsuttryck.

Ung Pirats policy kring rusmedel

(Antagen av kongressen 2020)

Vid Ung Pirats verksamhet gäller följande kring rusmedel:

 • Ung Pirat ska följa gällande lagstiftning om rusmedel och verka för att ingen medlem utsätts för påtryckningar gällande rusmedel.

 • Ung Pirat ska inte försköna bruket av rusmedel samt verka för att mindre rusmedel brukas.

 • Ung Pirat kommer inte acceptera att minderåriga medlemmar konsumerar rusmedel vid Ung Pirats evenemang. Vid påkomst kan vårdnadshavare komma att kontaktas.

 • Ung Pirat ska verka för att rusmedel inte nyttjas eller förskönas i närheten av minderåriga.

 • Ung Pirats styrelse kan i undantagsfall besluta om att tillåta alkohol på evenemang där enbart myndiga personer närvarar.

 • Vid policybrott kommer evenemangsansvarig föra dialog med berörda parter.

 • Vid grovt policybrott kan personen bli hemskickad på egen bekostnad. Är individen minderårig sker detta i samtal med vårdnadshavare.

Med rusmedel menas: Ämnen som används för dess berusande effekt, såsom alkohol och narkotiska preparat (narkotiska preparat innefattar inte dina egna receptbelagda läkemedel).

Ung Pirats miljöpolicy

Alla individer, företag och organisationer i vårt samhälle har ett gemensamt ansvar för vår miljö, och så även förbundet Ung Pirat. Att arbeta för en bättre miljö är att arbeta långsiktigt för en hållbar framtid. Detta betyder att vi som organisation måste arbeta miljömedvetet.

Att vårda miljön innebär att arbeta för minskade utsläpp, källsortering och återvinning samt undvika energi- och resursslöseri. Genom att uppmuntra ett samhälle byggt på effektiv miljövänlig teknologi och förnyelsebara resurser bidrar vi till en hållbar livsstil, inte bara för vår egen utan också för framtida generationer.

Genom flitigt utnyttjande av modern informationsteknologi kan möten med aktiva från hela Sverige hållas över Internet, med minimal energiåtgång som följd. Genom modern teknik kan vi lagra information, som annars skulle kräva tonvis av papper, i portabla media såsom skivor och USB- minnen.

När vi håller fysiska möten bokar vi transporter och färdmedel med hänsyn till utsläpp, främst då av växthusgaser, och det är självklart att välja alternativ som är skonsamma mot miljön. Tanken är bland annat att undvika onödig förbrukning av fossila bränslen, detta gör vi till exempel genom att prioritera tåg framför korta flygresor.

Vid inköp av mat och andra produkter köper vi i första hand miljövänliga och miljömärkta produkter, till exempel KRAV. Dessa ska alltid väljas när det endast existerar marginella prisskillnader. Även i andra fall ska man jämföra och väga de ekonomiska aspekterna mot hänsyn för miljön. Vi ska ha en fungerande källsortering i vår verksamhet när sådan är möjlig i kommunen.

Genomförande:

 • Förbundet använder modern informationsteknologi och Internet för att skapa virtuella mötesplatser för sina aktiva, med syfte att minska utsläpp från transporter och färdmedel.

 • Förbundet arbetar i så stor omfattning som möjligt med digital information, med syfte att minska transporter av post och dokument samt mängden papperskopior i verksamheten.

 • Förbundet bokar resor för sina engagerade och anställda med hänsyn till konsekvenserna för miljön, främst i syfte att minska utsläpp av växthusgaser.

 • Förbundet har en fungerande källsortering på sina fysiska möten och i sitt dagliga arbete, förutsatt att den berörda kommunen tillhandahåller sådana sorteringsmöjligheter.

Ung Pirats ersättningspolicy

Ung Pirat strävar efter en trevlig och välmående miljö under arrangemang som förbundet anordnar. Denna policy har därför som syfte att tydligt visa vilka villkor som finns för att få ersättning samt för att underlätta för dem som ansvarar för arrangemang att veta vad de ska sträva efter både i miljö, bekvämliga och ekonomiska aspekter.

Policyn gäller gäller för såväl arvoderade inom förbundet som för deltagare i arrangemang som förbundet anordnar. Ytterligare villkor kan gälla för arvoderade.

För att få ersättning från Ung Pirat behöver någon med befogenhet godkänna utlägget. För att få ersättning ska utlägget styrkas med kvitto eller motsvarande.

Om förbundet i förväg betalar en ersättningsberättigad aktivitet och den inte utnyttjas på grund av omständigheter som ligger inom den enskilde personens kontroll kan denne bli återbetalningsskyldig.

Särskilda omständigheter i enskilda fall kan motivera högre utgifter än de som nämns i ersättningspolicyn, exempelvis i särskilt representationssyfte.

Logi

Vid arrangemang ordnade av Ung Pirat ska förbundet erbjuda sovplatser som är bekväma nog för att deltagarna ska kunna känna sig utvilade till nästkommande dags aktivitet. Sovplatsen bör vara så pass nära aktivitetens plats att ytterligare resor ej ska vara nödvändigt. I första hand ska vandrarhem användas av ekonomiska skäl. Vid väl motiverade situationer ersätter förbundet lån av sängkläder eller handdukar.

Mat

Ung Pirat respekterar varje individs kostval och eventuella matallergier. Som standard ska mat serveras som ger alla deltagare samma möjlighet att äta fullvärdig, näringsriktig och god mat. Under förbundets arrangemang ska man må bra och inte behöva vara hungrig.

Mat ersätts som regel i enlighet med Skatteverkets föreskrifter för en normallunch. Vid längre arbetstillfällen och möten är det tillåtet att begära rimlig ersättning för fika, läsk, godis eller liknande som uppmuntran.

Telefonkostnader

Telefonkostnader kan ersättas av förbundet. Personen kan antingen uppvisa en specificerad telefonräkning och begära en exakt summa eller genom en schablonsumma som baseras på en jämförelse mot gamla telefonräkningar.

Resor

Vid representativa resor  eller av förbundet anordnade aktiviteter står förbundet för kostnaden att ta sig fram och tillbaka till resemålet.

Resan ska bokas i ett så tidigt skede som möjligt.

Sittplats ska om möjligt alltid bokas i samband med biljettköp. Resor med tåg och flyg ska ske i andra klass. Liggvagn bör alltid bokas vid nattåg.

Om personen ifråga inte reser till och från sin hemort vid resetillfället ersättas resekostnaden med upp till det belopp som resan annars skulle ha kostat till och från hemorten. Om personen ifråga bor utomlands ersätter förbunder resan med upp till 750 kr per enkel resa.

Eventuella miljökompenserande kostnader enligt förbundets miljöpolicy ska tas i beaktande.

Om miljöpåverkan är försumbara mellan två olika färdsätt och mellanskillnaden är mindre än 200 kronor kan det snabbare färdsättet väljas.

Milersättning för resa med bil ges enligt regler för skattefri ersättning.

Vid resebokning väljs alltid det alternativ med minst påverkan på miljön. Men med följande undantag:

 • En resa bör inte överstiga 6 timmar. Vid längre resor kan ett mer tidseffektivt resemedel användas.

 • Flyg får användas om tidsvinsten är mer än två timmar och det inte innebär en merkostnad på över 200 kronor.

Exempel på hur resepolicyn ska användas:

Jämförelse av flygresa och tågresa från Malmö till Uppsala.

Tåg, ungdom 20-25, bokad tre veckor i förväg:

Kostnad = 600kr

Tid inklusive väntetider = 5 h 34 min

Flygresa, bokad tre veckor i förväg:

Kostnad = Buss Malmö C – Sturup 79 kr + Flyg Sturup – Arlanda 494 kr + klimatkompensation för flyg 15 kr + Tåg Arlanda – Uppsala 126 kr = 714

Tid inklusive väntetider = 2 h 45 min

Enligt resepolicyn skulle personen ifråga få flyga till Uppsala. Detta då tidsskillnaden är mer än 2 timmar och prisskillnaden är mindre än 200 kr.

Hård- och mjukvarupolicy

Ung Pirats etiska ställningstagande gällande hård- och mjukvara lyder ”Öppna format och öppen källkod ska uppmuntras.” i enlighet med detta anser vi att öppna format och öppen källkod ska eftersträvas så långt som möjligt.

Genomförande

Hårdvara:

Eftersom det i dagsläget inte finns några högpresterande helt öppna hårdvaruplattformar kan vi inte ha lika strikta restriktioner när det gäller hårdvara som med mjukvara.

All hårdvara som köps in centralt ska, i så hög grad som möjligt, vara kompatibel med öppna system (som t ex. Linux).

Mjukvara:

Inköp av ny mjukvara

Öppen mjukvara ska alltid utredas inför nya inköp. Vid inköp av ny mjukvara ska det alltid tas fram en lista över lämpliga öppna alternativ. Proprietär mjukvara får endast tas i beaktning i de fall där det ger väsentliga fördelar jämfört med motsvarande öppna system. De huvudsakliga användarna av systemet måste motivera inköp eller användande av stängda system väl. Väsentligt bättre effektivitet är ett exempel på bra motivering.

Filformat:

All digital textdokumentation från förbundet ska ske i de nedan specificerade formaten. Detta är öppna format med bra tillgänglighet och som går att öppna på alla plattformar utan proprietära mjukvara. Dessa är vanligt förekommande och standardiserade av både ISO (International Organization for Standardization/Internationella standardiseringsorganisationen) och SIS (Swedish Standards Institute/Standardiseringskommissionen i Sverige).

Tillåtna format:

.PDF

OpenDocument

Textdokument: .ODT

Presentationer: .ODP

Kalkylblad: .ODS

All digital textdokumentation bör finnas tillgänglig som både PDF och OpenDocument

Policy gällande publicering av text

Allt över 144 tecken som publiceras av förbundet centralt ska korrekturläsas av minst två personer innan publicering.