Vill du bli en del av nästa förbundsstyrelse?

Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen, förkortat FS, är det högsta beslutande organet inom Ung Pirat efter förbundskongressen. FS ansvarar för att se till att besluten som tas på förbundskongressen genomförs och sköter även förbundets löpande verksamhet. FS består av förbundsordförande, förbundssekreterare och 3 – 9 styrelseledamöter.

Förbundsstyrelsen 2019

Hur förbundsstyrelsen jobbar

FS jobbar med allt möjligt, från att ta fram interna regler för ekonomihantering till att arrangera sommarläger. Det är mycket som ska göras så därför brukar arbetet delas upp inom styrelsen. Till sin hjälp så har FS även kansliet, två deltidsanställda, som sköter en hel del av det mer administrativa arbetet.

För att kunna ta beslut och dela upp arbetet så har FS styrelsemöten. På dessa styrelsemöten samlas FS för att diskutera olika frågor, ta beslut och delar upp arbetet mellan sig, under ett år så har FS ca 12 styrelsemöten. Hälften av dessa brukar ske fysiskt och benämns AFK-möten, vid dessa möten träffas FS till exempel i Uppsala där Ung Pirat har sitt kansli. Resten av styrelsemötena sker online.

Mellan styrelsemöten så har FS en egen chatt där samtal sker mellan möten. Eftersom arbetet brukar delas upp på styrelsemöten så brukar det faktiskta arbetet ske däremellan men ibland kommer det upp frågor som FS behöver diskutera gemensamt, då kan mer informella möten ske mellan styrelsemöten.

Roller

Förbundsordförande

Ansvarar för att:

 • Leda och fördela arbetet inom förbundsstyrelsen
 • Se till att det vid behov kallas till och genomförs styrelsemöten
 • I samarbete med förbundssekreteraren sammanställa frågor som ska tas upp vid
  styrelsemöte
 • Vara förbundets ansikte utåt mot medlemmar och omvärlden
 • I samarbete med förbundssekreteraren vara formell arbetsledare för kansliet och dess
  anställda

Förbundssekreterare

Ansvarar för att:

 • I samarbete med förbundsordförande sammanställa de frågor som ska tas upp vid
  styrelsemöte
 • Det upprättas och arkiveras protokoll för förbundsstyrelsens sammanträden och beslut
 • I samarbete med förbundsordföranden vara formell arbetsledare för kansliet och dess
  anställda

Ledamot

Att vara ledamot i förbundsstyrelsen innebär att:

 • Tillsammans med övriga i förbundsstyrelsen solidariskt ansvara för förbundets verksamhet,
  drift och fortlevnad
 • Att i samråd med andra styrelsemedlemmar arbeta för att driva igenom de beslut som
  förbundets kongress och styrelse har fattat
 • Bistå med sin kompetens i sak- och ideologiska frågor
 • Delta i planering och konkret genomförande av förbundets verksamhet
 • Att vara en röst för de delar av medlemskåren man representerar och företräder genom
  sina medlemskap i förbundets hubbar och nätverk

Övriga roller

FS kan utse fler roller vid behov, detta kan göra det enklare att dela upp arbetet inom FS. Stadgan kräver att FS varje år tar fram ett arbetsdokument över hur förbundsstyrelsen jobbar. Arbetsdokumenten för 2023 finns att läsa här.